Luidklok Luidklok
Deze is niet voor iedereen te bezichtigen. Toch is het de moeite waard om te weten wat er op te lezen staat. De oude luidklok is in de 2e Wereldoorlog weggevoerd door de Duitsers die hem hebben laten omsmelten voor munitie. Na de oorlog heeft men een nieuwe klok in de toren gekregen waarop het volgende staat:
 
Westkant:
Heiligerlee
Wouterswoude Juni 1949

Kerkvoogden   Dorpsbelang
   
G. v.d. Woude J. v.d. Meulen
J. Renes J. Boskma
L. Schaafsma Sj. B. Visser
Tj.b. Dijkstra F. van Assen
M.v.d. Schaaf H.D. de Vries
W.D. Bosgraaf R. de Jager
 
Oostkant:
 
VAN BERGEN
 
De doarpsstim moast swije
Is ùs ûnthelle in 1940 en trije
Mei jeften fan ’t doarp kaem ik nou ringen
Ik rop jim op ta Gods forgearringen
En ek op de deadeikker
Rop ik jim ta stjerren wekker.
 
Vertaald staat er dus het volgende: 

De dorpsstem moest zwijgen
Is bij ons weggehaald in 1940 + 3
Met giften uit het dorp kwam ik nu spoedig
Ik roep jullie op tot Gods vergaderingen
En ook op de dodenakker
Roep ik jullie wakker tot sterven.
 
De klok wordt nog altijd op iedere dag om 11 uur, 2 uur en 6 uur geluid. Dit noemt men het zogenaamde tijdluiden.
 
terug