Kerkzegel

Kerkzegel
Verklaring van het Kerkzegel van de Hervormde Gemeente te Wouterswoude.


De tekst: Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden ( 1 Corinthe 14:40)
Volgens de kanttekeningen van de Statenvertaling betekent dit: Laat alle dingen die te doen zijn in de vergadering der  gemeente, als er zijn : profeteren of het Woord Gods  prediken, de algemene gebeden en dankzeggingen te doen, de sacramenten  te bedienen en dergelijke. Eerlijk of geschikt: zodat het een goede gedaante hebbe, die betamelijk is aan de christelijke eerbaarheid en eenvoud, Met orde geschieden. Dat is , zonder verwarring, elk op zijnen behoorlijken tijd, beurt , plaats enz.
Deze tekst staat aan het eind van een gedeelte wat handelt over de wijze waarop een gemeente moet en mag functioneren. Zo mogen charismatische uitingen de orde in de dienst niet in de weg staan. De eerlijkheid en functionaliteit en de orde van de diensten mogen niet gehinderd worden door individuele gedachten.
Het zegel zelf: Als gevolg van de geheel nieuwe organisatie van de Nederlands Hervormde Kerk in 1816, hetgeen een sterke uitbreiding van de kerkelijke administratie in de hand werkte, werd de behoefte aan een eigen kerkelijk zegel sterker gevoeld  De tekst op ons zegel was de openingstekst van de toespraak van Ds. W.L. Krieger op 3 juli 1816 op de Algemene Synode. Koning Willem 1 had de organisatie van deze synode voorbereid. Men koos voor een zegel waar, naast het wapen van Holland, ook een altaar voorkwam met daarop een brandend hart, beeld van het beste offer dat door de Kerk aan God moet worden gebracht. Bovendien, een vrouwengestalte, als symbool van de Bruidskerk, die de ogen opwaarts slaat naar het eeuwig licht; een kruis en een anker symbolen van geloof hoop en liefde.
 
 
 
Koninklijk besluit Koninklijk besluit
Bij Koninklijk Besluit werd het zegel vastgesteld op 4 maart 1817 te Brussel. Artikel 1:
 
“Het zegel of cachet door alle de hogere besturen der Hervormde Kerk, voor hunne akten en hunne brieven te gebruiken, zal, overeenkomstig de tekening bij dit besluit gevoegd, vertonen den Christelijke Godsdienst, verbeeld door een Vrouw, kennelijk aan het teken des geloofs het kruis, en den voor elke geopende Bijbel, de bron van al haar kennis; in rust gezeten op den vasten hoeksteen, tegen welken ook het anker van haar hoop rust, de ogen verheffende tot hare Hemelse Vader, wiens verlichtende invloed zij ontwaart; en aan wie zij het hart der liefde opoffert op den voor haar staande altaar; welke tot opschrift voert: 1 COR XIV : 40 ( Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.). Terwijl in de bovenste rand het Nederlandse wapen de Kerk dezer Landen onderscheidend aanwijst”
Ons gemeentezegel: Ondanks het feit dat het voor de hogere kerkelijke besturen bestemd was, werd het door verschillende plaatselijke gemeentes aangepast  om het als gemeentezegel te gebruiken. Een ten onrecht gebruik derhalve!
Jaren is het niet op de voorgrond geweest totdat er op een kerkenraadsvergadering in juni 2009 naar gevraagd werd door de plaatselijke predikant. Onderzoek leerde dat er een afdruk stond op de eigendomsbewijzen van de oude begraafplaats rondom de kerk. Deze is bewerkt en vervolgens als kerkzegel gepresenteerd op de gemeenteavond in april 2010.
De ronde vorm is het zinnebeeld van Gods oneindigheid. De verklaring van de verschillende figuren vindt u in het geciteerde artikel uit het koninklijk besluit. Het kerkzegel wordt gebruikt door de kerkenraad, kerkvoogdij en diaconie, samen vormende de kerkelijke gemeente. Het zegel moet het karakter dragen van de kerkelijke gemeente: het dient te wijzen op Christus, Zijn Woord ,Zijn Sacramenten, Zijn Kerk. Een eenvoudig en duidelijk zegel verdient de voorkeur. Er moet een zegelfiguur met randschrift en tekst in verwerkt zijn. De tekst moet gekozen worden die past bij het karakter van de gemeente en in het Nederlands geciteerd worden of in het Latijn. Ook het silhouet van de kerk mag als zegelfiguur worden gebruikt om het eigene van de gemeente aan te geven. Men mag geen afbeelding van Christus gebruiken. Een andere randtekst dan Kerkzegel van de Hervormde Gemeente te….. of Sigillum Ecclesiae….. is niet toegestaan. Het zegel wordt alleen in de kleur zwart afgedrukt en gebruikt.
 
 
Bronnen Bronnen
  • T.L.Korporaal, ‘Als een lelie onder de doornen’,  Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk, Zoetermeer 1996.
  • Commissie voor de Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk.
  • Staten Vertaling met kanttekeningen
  • F.W. Grosheide, ‘Commentaar op het Nieuwe Testament’, Kampen 1957.