Koninklijk besluit Koninklijk besluit
Bij Koninklijk Besluit werd het zegel vastgesteld op 4 maart 1817 te Brussel. Artikel 1:
 
“Het zegel of cachet door alle de hogere besturen der Hervormde Kerk, voor hunne akten en hunne brieven te gebruiken, zal, overeenkomstig de tekening bij dit besluit gevoegd, vertonen den Christelijke Godsdienst, verbeeld door een Vrouw, kennelijk aan het teken des geloofs het kruis, en den voor elke geopende Bijbel, de bron van al haar kennis; in rust gezeten op den vasten hoeksteen, tegen welken ook het anker van haar hoop rust, de ogen verheffende tot hare Hemelse Vader, wiens verlichtende invloed zij ontwaart; en aan wie zij het hart der liefde opoffert op den voor haar staande altaar; welke tot opschrift voert: 1 COR XIV : 40 ( Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.). Terwijl in de bovenste rand het Nederlandse wapen de Kerk dezer Landen onderscheidend aanwijst”
Ons gemeentezegel: Ondanks het feit dat het voor de hogere kerkelijke besturen bestemd was, werd het door verschillende plaatselijke gemeentes aangepast  om het als gemeentezegel te gebruiken. Een ten onrecht gebruik derhalve!
Jaren is het niet op de voorgrond geweest totdat er op een kerkenraadsvergadering in juni 2009 naar gevraagd werd door de plaatselijke predikant. Onderzoek leerde dat er een afdruk stond op de eigendomsbewijzen van de oude begraafplaats rondom de kerk. Deze is bewerkt en vervolgens als kerkzegel gepresenteerd op de gemeenteavond in april 2010.
De ronde vorm is het zinnebeeld van Gods oneindigheid. De verklaring van de verschillende figuren vindt u in het geciteerde artikel uit het koninklijk besluit. Het kerkzegel wordt gebruikt door de kerkenraad, kerkvoogdij en diaconie, samen vormende de kerkelijke gemeente. Het zegel moet het karakter dragen van de kerkelijke gemeente: het dient te wijzen op Christus, Zijn Woord ,Zijn Sacramenten, Zijn Kerk. Een eenvoudig en duidelijk zegel verdient de voorkeur. Er moet een zegelfiguur met randschrift en tekst in verwerkt zijn. De tekst moet gekozen worden die past bij het karakter van de gemeente en in het Nederlands geciteerd worden of in het Latijn. Ook het silhouet van de kerk mag als zegelfiguur worden gebruikt om het eigene van de gemeente aan te geven. Men mag geen afbeelding van Christus gebruiken. Een andere randtekst dan Kerkzegel van de Hervormde Gemeente te….. of Sigillum Ecclesiae….. is niet toegestaan. Het zegel wordt alleen in de kleur zwart afgedrukt en gebruikt.
 
terug